Tingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügitingimustes kokkulepitust.

1.2. E-poel on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, võtab e-poe töötaja kliendiga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse hinna ja kvaliteediga teise tootega. Sel juhul on kliendil õigus keelduda uutest tingimustest ning tellimuse eest makstud raha tagastatakse.

2.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikust tootest.

2.3. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.4. Klient, kes soovib osta E-poest väljavalitud tooteid, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed ( eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kätte toimetamise aadress, postiindeks, makseviis ) ning tasuma toote eest valitud viisil.

2.5. Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. E-pood ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. 

2.6. Tellimus võetakse E-poes käsitlemisele alles peale makse laekumist. Enne makse laekumist tellimuse ettevalmistust (laoseisu kontrolli) ei toimu.

2.7. Tellimuse eest tasumise tähtaeg on kolm (3) tööpäeva. Teenuse pakkujal on õigus tähtaegselt tasumata tellimused tühistada.

3. HINNAD

3.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehivat käibemaksu.

3.2. Valitud kaupade erinevad võimalikud saatmiskulud arvutatakse välja lõplikult ostukorvis. Kliendil on võimalik näha erinevate saatmisviiside maksumust Ostukorvis Maksmise sammu juures ilma tellimust vormistamata.

3.3. E-poel on õigus igal ajal muuta toodete hindu.

3.3. E-poel on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. TARNEAEG

4.1. Toodete tarneaeg on maksimum seitse (7) tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Kui tellitud toodete tarneaeg ületab seitset tööpäeva informeerib E-poe töötaja sellest koheselt Klienti. Vajadusel on Kliendil võimalus tellimus tühistada ja juba tasutud raha kantakse Kliendile tagasi.

5. LEPINGUST TAGANEMINE  ENNE E-POE POOLSET LEPINGU TÄITMIST

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne E-poe poolset lepingu täitmist tellimusest taganeda, siis kohustub Klient sellest viivitamatult E-poele kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressil: info@luxtester.ee. E-kirjas tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab E-poeni pärast lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügitingimuste punktile 6 (Tagastusõigus).

5.3. E-pood kannab Kliendile tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine E-poele.

6. TAGASTUSÕIGUS

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus E-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

6.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-postile info@luxtester.ee.

6.4. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Klient.

6.5. E-pood kannab Kliendile tellimuse eest tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust tagastamissoovi kättesaamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.6. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu E-pood. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.

6.7. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Müügitingimustes toodud nõuetele, on E-poel õigus keelduda Kliendile vahetustoote saatmisest või raha tagastamisest.

7. PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

7.1. E-pood ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist E-poe kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab E-pood Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi pangakontole esimese võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ning tuvastamist.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@luxtester.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7.4. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.

7.5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

8.1. E-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab E-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. E-pood ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida E-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

9. KASUTAMISTINGIMUSED

9.1. Müügitingimustes toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

9.2.  Tellimuse esitamisega nõustub Klient Kasutuslepingus toodud tingimustega.